UW PRIVACY

 Privacy-verklaring  Richtjetotaalbalans.nl

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Richtje Doeven-Terpstra, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Soms is het nuttig aanvullende informatie op te vragen bij uw huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen in overleg met u. Deze gegevens worden vervolgens in uw dossier opgenomen.

Ik doe, zoals u van mij gewend was, mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Als het nodig is, gebruik ik uw gegevens voor:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor als een collega therapeut mijn praktijk waarneemt, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor de financiële administratie, een klein deel van de gegevens wordt gebruikt, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Mocht ik om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan informeer ik u eerst en vraag dan uw toestemming.

PRIVACY OP DE DECLARATIENOTA

Op de declaratienota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.